Obchodní podmínky

společnosti Apicart s.r.o.

Apicart s.r.o

IČ: 07902221
DIČ: CZ07902221
se sídlem  Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v odd. C vložka 309606

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Apicart, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 079 02 221, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 110 00 Praha 1, oddíl C, vložka 309606 (dále jen „poskytovatel služeb“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatel služeb“) prostřednictvím internetového portálu. Internetový portál, prostřednictvím kterého jsou poskytovány služby, je poskytovatelem služeb provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní internetového portálu“).
 2. Uživatel služeb Apicart musí být starší 18 let.

UŽIVATELÉ SLUŽEB APICART

 1. Používáním jakékoliv služby společnosti Apicart je dán souhlas se všemi podmínkami uvedenými níže.
  1. Používání služeb Apicart je na vlastní riziko.
  2. V případě výpadku nebo nedostupnosti služeb se společnost Apicart zavazuje k opravě a zpřístupnění všech služeb v co nejkratším čase s cílem minimalizovat dobu výpadku a nedostupnosti. Společnost Apicart nenese vůči uživatelům jejich služeb žádnou odpovědnost pro hrazení “ušlého zisku” a podobných náhradních plnění.
  3. Společnost Apicart si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit účet v případě porušení podmínek ze strany zákazníka, kdykoliv a bez upozornění. Dále si vyhrazuje právo na pozastavení nebo ukončení účtu v případě rozvázání další spolupráce.
  4. Je zakázáno používat služby za účelem jejich poškození nebo poškození zákazníka.
  5. Společnost Apicart nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv chyby nebo podvody, ke kterým může dojít během používání služeb.
  6. Je zakázáno upravovat, modifikovat nebo přeprodávat skripty a služby poskytnuté společností Apicart.
  7. Společnost Apicart může používat obecné informace (například název a / nebo logo) související s Vámi nebo Vaší webovou stránkou při uvádění služby na trh, a to s užitím poctivých obchodních praktik.
  8. Zároveň je Vám, jako uživateli služeb, povoleno prezentovat se na veřejnosti jako náš zákazník, a to na základě poctivých obchodních praktik. K propagaci můžete využít logo společnosti Apicart a všechny volně dostupné materiály o společnosti.
 2. Podmínky vytvoření účtu
  1. Uživatel služeb Apicart musí uvést správné jméno a příjmení, platný e-mail a další pro používání služeb nezbytné informace.
  2. Společnost Apicart nezodpovídá za žádné poškození, ztrátu účtu nebo krádež informací způsobenou chybou uživatele služeb ve smyslu ochrany přístupových údajů k účtu.
  3. Není povoleno používat služby společnosti Apicart za jakýmkoliv ilegálním účelem. Při používání těchto služeb nesmí uživatel služeb jakkoliv porušit zákon, a to včetně autorských práv nebo ochranných známek.
  4. Ohledně jakýchkoliv informací týkajících se uživatelského účtu nás můžete kontaktovat e-mailem.
 3. Platby, poplatky a ceny
  1. Vyúčtování služeb je zasíláno zpětně vždy za ukončený kalendářní měsíc.
  2. Částku pro zaplacení za daný měsíc je možné nalézt v sekci fakturace (v levém panelu).
  3. Provedené platby jsou nevratné.
  4. Při změně ceníku Vás společnost Apicart informuje e-mailem 60 dní předem. Pokud budete nadále služby používat i po datumu kdy nový ceník vstoupil v platnost, tak s novým ceníkem souhlasíte a přijímáte ho v plném znění.
  5. Faktury jsou vystaveny se splatností 14 dní. Při neuhrazení faktury do 14 dnů od jejího odeslání bude Váš účet dočasně pozastaven do doby uhrazení faktury.
  6. Pokud nebude faktura zaplacena do 1 měsíce od odeslání, bude účet ukončen a bude požadováno plné uhrazení veškeré dlužné částky.

ZRUŠENÍ A UKONČENÍ SLUŽEB

 1. Ukončení služeb je možné provést přes contact@apicart.net.
 2. Po ukončení služeb Vám bude zaslána faktura za nezaplacené služby poskytnuté společností Apicart.

ZMĚNY PODMÍNEK

 1. Společnost Apicart si vyhrazuje právo kdykoliv dle vlastního uvážení změnit podmínky uvedené v tomto dokumentu.
 2. O změně obchodních podmínek bude uživatel služeb Apicart informován e-mailem.
 3. Pokud i po změně těchto podmínek bude návštěvník či uživatel pokračovat s navštěvováním stránek či používáním služeb společnosti Apicart, dává tak najevo svůj souhlas s novým zněním těchto podmínek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel služeb, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 8.3.2019.

Kontaktujte nás

V případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat na contact@apicart.net.

Poslat dotaz